JOJO Light Wash Denim -sizes 7 & 13

$ 48.90

All Stretch Mid Rise frayed hem